Upute za medije

Danas je moguće pronaći mnogo vrsta karata koje služe tumačenju prošlosti i sadašnjosti te predviđanju budućnosti. No, najpoznatije su karte koje potječu iz XIV. stoljeća, a dolaze iz Italije. Između spomenutih karata također postoje razlike, no one se u prvom redu očituju u različitim ilustracijama, što ovisi o autoru i vremenu iz kojega su nastale.

Pored istih, na tržištu su nam sve prisutnije karte koje iznose samo svijetlu stranu, onu koja prikazuje anđele te u sebi nose njihove dnevne poruke. Porijeklo poruka se obrazlaže kroz različite puteve kanaliziranja anđeoskih energija. Izvlačenjem takve karte korisnik nasumce izvlači i prateću poruku. No, ovdje je potrebno razjasniti moguća kriva tumačenja i shvaćanja svrhe Karata duhovnosti u odnosu na ostale karte sa ilustracijama anđela. Karte duhovnosti nisu proricateljske karte, njihova je glavna svrha ostvariti i biti u bliskom kontaktu sa svijetlom energijom anđela uz prilagođavanje vlastitoga ponašanja i djelovanja kroz primljene savjete/poruke iz Svetoga pisma.

Razumijevajući elementarne fizikalne zakone s naglaskom na energiju te njezinu protočnost i neuništivost, nužno je eliminirati suhoparan i monoton pogled na svijet u crno-bijeloj tehnici kakav je pristup bio do sada. On se svodio na pojednostavljenu prizmu dobra i zla. Prijeko je potrebno tu formulu preokrenuti u suprotnom smislu od onoga postavljenoga – dakle Zašto? Zbog čega? Kako? pretočiti u Zato. Zbog toga. Na taj način.

Upravo u ovom dijelu leži odgovor na osnovne razlike Karata duhovnosti u odnosu na ostale njima slične i dostupne proizvode. Dakle, učinjen je po prvi puta bitan odmak od dosadašnjih stereoptipa kojim je utemeljena nova, inovativna baza za buduće evolucije pristupa ovoj tematici.

Nesumnjivo je kako je u osnovi primanja poruka izražena bitna potreba ka duhovnoj otvorenosti medija koji se koristi kartama kao pomagalom, no važno je umijeti iznaći razliku kako tri identične karte izvučene identičnim redom za dvije različite osobe ne smiju i ne mogu dati jednostrani obrazac odgovora. Stoga tumačenje nužno iziskuje spretnost i iskustvo, a ponajviše stupanj duhovne evolucije medija koji se kartama služi.

 

 

Imajući na umu prihvaćanje božanstva kroz spoj apsolutne istine i ljubavi, tada je izazovno u taj obrazac Stvoritelja umrežiti pitanje koje će krajnjem primatelju poruke pobuditi želju i otvoriti kanal protoka razmišljanja u drugom smjeru od onoga koji je generacijski zarobljen u fizičkim porama i uzrokovan fizičkim postojanjem na ovom planetu.

Zbog toga je prije samog doticaja karata, potrebno se duhovno otvoriti tj. iskoristiti intuitivnu osjetilnost koju je kroz vrijeme potrebno prihvatiti kao elementarnu nužnost za korištenje kanala komunikacije prema anđeoskim entitetima. Vodeći računa o tome kako samo vrstan (i „omotan“ u dobro) komunikacijski medij može dohvatiti suštinu poruke, vrijeme i iskustvo pružit će upravo medijima mogućnost da prvo oni učine taj potreban korak ka duhovnom uzdizanju. To će za posljedicu imati prenošenje novih potencijala i na primatelja poruke. Tako se stvara ciklus duhovne evolucije, što bi u konačnici ovaj planet učinilo lebdeći lakim u odnosu na težinu koji sada nosi. Naime, dohvaćeni savjet samo bi se samo na taj način mogao učiniti razumljivim i dostižnim prema Stvoritelju.

Najveća odgovornost medija jest uspostavljanje originalnog, razlikovnog odnosa prema svakom primatelju poruke. Uobličavanje poruka u jedinstven obrazac je najčešća zamka u koju medij može upasti. Iako to u samoj biti neće predstavljati pogrešno djelovanje nego rasipanje energije u okolinu uz nesavjesno korištenje potencijala koje je mediju omogućeno u zajedništvu s drugom stranom, time bi se odgađalo energetsko uravnoteženje disproporcije pozitivnih i negativnih sila na Zemlji, i Svemiru općenito. Stoga, na medije se apelira da savjesno i predano ostvare taj prilagođen i sada dostupan korak ka duhovnoj evoluciji.

Detaljnija analiza o uzročno-posljedičnim vezama tekstualno-ilustracijske simbolike u kartama namjerno je izostavljena kako bi se izbjeglo odustajanje potencijalnih medija od praktičnih radnji zbog mogućih individualnih orijentacija medija. Zato je svakomu omogućeno prihvaćanje simbolike prema vlastitom duhovnom stupnju usavršenosti. Budući da su poruke kroz tekstove i ilustracije evolucijski progresivne prirode, sam će medij svoje mjesto u prenošenju poruka naći kroz razinu vlastitoga duhovnoga stupnja razvoja, te će širinu medijskog kanala prilikom prenošenja poruka prilagoditi istome.

Ilustracije svijetle energije (anđela) prikazane su kroz 56 karata od kojih 7 (arkanđeli) predstavljaju uzdignuto razvijene energije. Pri tumačenju poruka iste treba koristiti kao snažne navjestitelje za objašnjavanje prethodno ili naknadno oslikanih događaja kroz ostale karte. Drugi anđeli tumače prošle i trenutne ili navješćuju buduće događaje, ovisno o upotrijebljenom kontekstu. Vrlo je preporučljivo da medij pri svakom njihovom pojavljivanju izvlači najsvjetliji trak koji iz njih te da ga uobličiti u jasnu i razumljivu poruku.

Prikaze poruka dobivenih preko ilustracija podzemnog svijeta (22 karte), od kojih 7 čine sintezu zrcalno iskrivljene perspektive poruke i to kroz govor najsnažnijih prikaza teških entiteta (čitaj: palih anđela), vješti će medij prihvatiti i protumačiti kroz izmijenjenu perspektivu gledanja na poruku. Naime, uvijek je potrebno imati na umu kako pali anđeli nisu uvijek svjesni svojih radnji, ali ne treba ni zaboraviti da i takav način tumačenja u pojedinim slučajevima predstavlja s njihove strane snažnu manipulaciju prema nevičnom medijem. Slikovito rečeno, teški entiteti pri promatranju medija kroz zaneseni obris ilustracije utječu na tumačevu percepciju koja će se mijenjati, dok bi se teška energija istodobno poigravala njegovim uobličavanjem poruka, stežući mu auru i krunsku čakru te mu remetila njegovo duhovno frekventno polje jačinom proporcionalnoj njegovu duhovnom razvoju i duhovnoj otvorenosti. Upravo se iz toga razloga mediju ne savjetuje razumijevanje stilske simpatičnosti ilustracije jer su teški entiteti vješti u manipulaciji.

Otvaranjem Karata duhovnosti ulazite u novi Svijet i otkrivate potpuno novi kanal komunikacije sa svijetlim energijama. Karte će vam predstaviti inovativan spoj između dva razdoblja – konzervativnog tradicionalizma koji je na odmaku i modernog doba koje otvara vrata nužnosti individualne duhovne evolucije.

Za dolazak pred vrata novoga Svijeta potrebno je učiniti sljedeće: izdignite vlastitu ljubav prema sebi prihvaćajući i cijeneći sebe. Prije korištenja karata odvojite nekoliko meditativnih minuta za sebe i pronađite mir u srcu sa spoznajom kako se sve kreće prema velikom iscjeljenju. Dišite duboko i smireno. Kontakt i komunikacija s anđelima moguća je upravo zahvaljujući ljubavi. Anđeli su tu kraj vas i čekaju vaš poziv. Oni su naši planetarni pomagači.

Karte predstavljaju novo doba odvajanja od izolacije i tame. Karte duhovnosti su dnevni podsjetnik na prijeku potrebu odvajanja od strahova, beznadnosti, gorčine i ljutnje. No, nakon teških emocija dolazi – ljubav. Uz ljubav i vlastitu duhovnu evoluciju, kanali prema povezivanju sa ostalim inteligentnim bićima na našem planetu bili bi značajnije otvoreni. Ta bi komunikacija bila čudesna i savršena. Nedobri osjećaji kao blokade i kočnice za obavljanje dnevnih radnji bili bi istisnuti na površinu i otpušteni.

Karte duhovnosti su prvi korak na putu do susreta s ljubavlju i radošću kakvu će teško biti i zamisliti. I ne zaboravimo − anđeli nas očekuju otvorena srca, titraju od nestrpljivosti da budu pozvani. Anđeli nam se približavaju i to s velikim entuzijazmom. Stoga, otvorimo vrata novom Svijetu i novoj stvarnosti koja dolazi do nas.

* Medij: osoba koja tumači značenje poruka za sebe ili za druge.